ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ VITEXTHERM

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Προεργασία

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm μπορεί να τοποθετηθεί σε πληθώρα νέων υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντοσανίδα, OSB) ή υφιστάμενων υποστρωμάτων (π.χ. βαμμένη επιφάνεια ή σοβατισμένη). Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm πρέπει να προηγηθούν ορισμένες εργασίες ανάλογα με το είδος της κατασκευής.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σε νέες κατασκευές πρέπει:

 • Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σχετικά επίπεδο. Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις της επιπεδότητας που δεν μπορούν να καλυφθούν με διαφορετικά πάχη πολυστερίνης πρέπει να προηγηθεί σοβάτισμα.
 • Οι μαραμαροποδιές να έχουν τοποθετηθεί και να προεξέχουν από την τελική επιφάνεια της εξωτερικής θερμομόνωσης.
 • Οι ψευτόκασες (αν χρησιμοποιηθούν) να έχουν τοποθετηθεί.
 • Να έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις στις όψεις.
 • Οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή της στέγης ή τη στεγάνωση του δώματος.
 • Να έχουν γίνει οι τσιμεντοκονίες στα μπαλκόνια και η στεγάνωση από την ανιούσα υγρασία.

ΠΑΛΑΙΑ/ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Σε υπάρχουσες κατασκευές πρέπει:

 • Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τμήματα. Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις της επιπεδότητας που δεν μπορούν να καλυφθούν με πολυστερίνη πρέπει να προηγηθεί σοβάτισμα.
 • Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής των σαθρών σημείων του υποστρώματος.
 • Έλεγχος και επιδιόρθωση των περασιών με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία της κατασκευής (αλουμίνια, παράθυρα, μαρμαροποδιές).
 • Να μεταφερθούν τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά στο επίπεδο της νέας τελικής επιφάνειας που θα δημιουργηθεί μετά την τοποθέτηση του συστήματος VITEXTHERM.
 • Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 50C και μεγαλύτερες από 350C.
 • Σε περίπτωση διαβροχής της επιφάνειας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών πρέπει να στεγνώσει πλήρως το υπόστρωμα πριν τη συνέχιση των εργασιών.
 • Για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων στην εξωτερική όψη από την προσθήκη της εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για να βρεθεί η βέλτιστη τεχνο-οικονομικά λύση.

Ζώνη Υψηλής Στεγάνωσης

 • Αρχικά δημιουργείται η ζώνη υψηλής στεγάνωσης περιμετρικά της κατασκευής και σε ύψος μέχρι 50 cm από τη στάθμη του εδάφους.
 • Για τη στεγάνωση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm χρησιμοποιείται το στεγανωτικό κονίαμα VITEXTHERM VT-10 σε συνδυασμό με την βελτιωτική ρητίνη VITEXTHERM VT-20.
 • Εφαρμόζουμε το προϊόν με σκληρή βούρτσα σε δύο ή περισσότερα στρώματα (το επιθυμητό πάχος ανά στρώση είναι 1 mm). Κάθε επόμενη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά, πριν στεγνώσει καλά η προηγούμενη.
 • Στην ζώνη υψηλή στεγάνωσης γίνεται επικόλληση της διογκωμένης πολυστερίνης αυξημένης πυκνότητας VITEXTHERM EPS 200 ή VITEXTHERM COMBO EPS 100 για την προστασία του συστήματος από τις ανιούσες υγρασίες και τις εξωτερικές καταπονήσεις.
 • Ο μεταλλικός οδηγός εκκίνησης τοποθετείται πάνω από τη ζώνη στεγάνωσης.

VT-20

Πρόσμικτο γαλάκτωμα του στεγανοποιητικού κονιάματος VT-10, με αναλογία 1:5. Βελτιώνει την εργασιμότητά του ενώ παράλληλα αυξάνει τις μηχανικές και χημικές αντοχές του.

VT-10

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο. Εφαρμόζεται στη ζώνη υψηλής στεγάνωσης. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ακρυλική ρητίνη VT-20, για υψηλή στεγάνωση και ελαστικότητα.

Τοποθέτηση Οδηγού Εκκίνησης

Ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ τοποθετείται στο κάτω άκρο για την ευθυγράμμιση του συστήματος. Αρχικά, επιπεδώνουμε την επιφάνεια οριζόντια με αλφάδι και κάθετα με χρήση νήματος και πλαστικών αποστατών. Οι μεταλλικοί οδηγοί στερεώνονται στην τοιχοποιία ανά 30cm με το ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ και ενώνονται μεταξύ τους με τον ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Πιθανές ανωμαλίες του υποστρώματος διορθώνονται με τη χρήση ειδικών αποστατών. Οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ τοποθετούνται με απλό κούμπωμα στο βύσμα και έχουν τη δυνατότητα μεταξύ τους συνδυασμού για μεγαλύτερα πάχη.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Πλαστικά προφίλ για τη πλήρωση του διάκενου μεταξύ υποστρώματος και μεταλλικού οδηγού εκκίνησης στα σημεία στερέωσής του, για αλφάδιασμα της τοιχοποιίας. Τοποθετείται με απλό κούμπωμα στο βύσμα και έχουν τη δυνατότητα του μεταξύ τους συνδυασμού για μεγαλύτερα πάχη.

ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Καρφωτό βύσμα (8x60mm) για τη στερέωση του οδηγού εκκίνησης. Χρησιμοποιείται σε τούβλο, σε σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή & διάτρητα δομικά υλικά.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Μεταλλικός οδηγός αλουμινίου για την ευθυγράμμιση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Πλαστικά προφίλ (3cm) για τη σύνδεση των άκρων δύο διαδοχικών μεταλλικών οδηγών εκκίνησης

Επικόλληση Των Θερμομονωτικών Πλακών

Το κονίαμα GNK 10G αναμιγνύεται με 6 λίτρα καθαρό νερό, με τη χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών έως ότου προκύψει ένα ομοιογενές κολλώδες μίγμα. Το μίγμα παραμένει 5 – 10 λεπτά προκειμένου να ωριμάσει και αναδεύεται ξανά για μικρό χρονικό διάστημα.

Το κονίαμα GNK 10G εφαρμόζεται είτε περιμετρικά της πλάκας και σε επιλεκτικά σημεία στο κέντρο της με μυστρί αρκεί η συγκολλητική ουσία να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της προς επικόλληση επιφάνειας του μονωτικού.

Σε επίπεδα υποστρώματα (π.χ. γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα) το υλικό συγκόλλησης GNK 10G εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα.

Ο χρόνος χρήσης του έτοιμου μίγματος είναι 1 – 3 ώρες, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης VITEXTHERM EPS 80 WHITE ή VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE ή VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS ή πετροβάμβακα VITEXTHERM MINERAL WOOL τοποθετούνται σταυρωτά από κάτω προς τα πάνω, εφαπτόμενη η μία πλάκα με την άλλη και προσέχοντας τη μη ύπαρξη κατακόρυφων αρμών.

Το κονίαμα επικόλλησης GNK 10G δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών και σε περίπτωση που εισέλθει κατά την τοποθέτηση πρέπει να αφαιρείται.

Τυχόν διάκενα με πλάτος μέχρι 3mm πληρώνονται με τον MAXI GUN FOAM, ενώ μεγαλύτερα διάκενα πληρώνονται με λεπτά κομμάτια θερμομονωτικών πλακών.

Οι θερμομονωτικές πλάκες στις γωνίες πλέκονται μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και ειδικά οι γραφιτούχες δεν πρέπει να αφήνονται εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να προστατεύονται από αυτήν.

Απαγορεύεται η δημιουργία οριζόντιων και κάθετων αρμών στις γωνίες των ανοιγμάτων (π.χ. παράθυρα, πόρτες). Η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να διατηρείται μεταξύ αρμών και ακμής ανοιγμάτων είναι 15cm.

Το κενό που δημιουργείται μεταξύ του ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ και του εδάφους πληρώνεται με πολυστερίνη. Η πολυστερίνη δεν πρέπει να εφάπτεται στο δάπεδο (πλακάκι ή τσιμεντοκονία) ή σε σταθερά δομικά στοιχεία (π.χ. κάτω μέρος προβόλου).

Στα σταθερά δομικά στοιχεία πρέπει να αφήνεται αρμός 5mm και να πληρώνεται το κενό με αφρό χαμηλής διόγκωσης MAXI GUN FOAM προκειμένου το σύστημα να μπορεί να παραλάβει συστολο-διαστολές. Μεταξύ δαπέδου και θερμομονωτικού υλικού ή άλλων σημείων που  υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης υγρασίας, ο αρμός πληρώνεται με πολυουρεθανική μαστίχη προκειμένου να προστατευτεί από τις υγρασίες του περιβάλλοντος.

Επίσης στα ανοίγματα το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να γυρίζει στους λαμπάδες για την αποφυγή θερμογεφυρών (συμπύκνωση υδρατμών, απώλεια ενέργειας). Ο αρμός μεταξύ θερμομόνωσης και αλουμινίου πρέπει να καλύπτεται με πολυουρεθανική μαστίχη ή αυτοδιογκούμενη ελαστική ταινία. Μετά την τοποθέτηση της πολυστερίνης ακολουθεί εξομάλυνση της επιφάνειας με τριβείο.

Σε περιπτώση που η επιφάνεια παραμείνει χωρίς την εφαρμογή αντιρρηγματικής στρώσης για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί (Ελαφρύ τρίψιμο με τριβείο πολυστερίνης.)

Υπάρχει η δυνατότητα επικόλλησης των πλακών πολυστερίνης με τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης GNK FOAM. Ο αφρός ανακινείται για περίπου 30 δευτερόλεπτα και βιδώνεται στο πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης. Εφαρμόζεται το υλικό στην πλάκα πολυστερίνης και στη συνέχεια τοποθετείται η πολυστερίνη στην τοιχοποιία. Ο αφρός πρέπει να εφαρμόζεται σε επιπεδωμένες επιφάνειες.

GNK 10G

Ινοπλισμένο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων

GNK 10G Easy

Ινοπλισμένη ρητινούχα χονδρόκοκκη γκρι κόλλα, τσιμεντοειδούς βάσης για την συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών από εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα κτλ, στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Έχει πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και στα μονωτικά υλικά, ελαστικότητα και πολύ καλές μηχανικές αντοχές. Είναι εύκολο στη χρήση και την εφαρμογή του. Χρησιμοποιείται και σαν υλικό προετοιμασίας των θερμομονωτικών πλακών για τις επόμενες στρώσεις σοβάδων που ακολουθούν, σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα για την αποφυγή ρηγματώσεων. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-1.

VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS

Πιστοποιημένη κατά CE γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων

VITEXTHERM EPS 200 WHITE

Πιστοποιημένη κατά CE διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων. Εφαρμόζεται κυρίως ως ζώνη υψηλής αντοχής.

VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE

Πιστοποιημένη κατά CE γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων

VITEXTHERM EPS 80 WHITE

Πιστοποιημένη κατά CE διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων

Μηχανική Στερέωση Με Βύσματα

Η τοποθέτηση των βυσμάτων γίνεται 2 ημέρες μετά την επικόλληση των πλακών πολυστερίνης προκείμενου το κονίαμα να έχει σκληρυνθεί επαρκώς.

Αρχικά η πολυστερίνη φρεζάρεται με πλαστική ή μεταλλική φρέζα. Τα βύσματα τοποθετούνται με τη διάνοιξη οπής με τη χρήση τρυπανιού διαμέτρου που καθορίζεται από τη διάμετρο του βύσματος . Στη συνέχεια καρφώνονται με κρουστικό δράπανο.

 • Όταν το σύστημα VitexTherm εφαρμόζεται σε υπόστρωμα τοιχοποιίας ή σκυρόδεματος χρησιμοποιούνται τα πλαστικά βύσματα VITEXTHERM PL.
 • Όταν το σύστημα VitexTherm εφαρμόζεται σε υπόστρωμα σκυρόδεματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μεταλλικά βύσματα VITEXTHERM MT.
 • Όταν το σύστημα VitexTherm εφαρμόζεται σε υπόστρωμα τσιμεντοσανίδας ή γυψοσανίδας χρησιμοποιούνται ειδικά βιδωτά βύσματα VITEXTHERM THREAD.

Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου στο πίσω μέρος τους η πολυστερίνη έχει υλικό συγκόλλησης GNK 10G . Τοποθετούνται με κατανάλωση 4-6 τμχ/m², σε κατασκευές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καταπονήσεις λόγω ανεμοπιέσεων. Σε κτίρια ειδικών απαιτήσεων οι θέσεις εφαρμογής των βυσμάτων και η πυκνότητα τους καθορίζεται έπειτα από συγκεκριμένη μελέτη που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου και της περιοχής.

Το διάκενο μεταξύ της κεφαλής του βύσματος και της τελικής επιφάνειας της πολυστερίνης καλύπτεται με TAΠΕΣ VITEXTHERM WHITE ή TAΠΕΣ VITEXTHERM GRAPHITE η οποία επικολλείται με κόλλα GNK 10G ή αφρό πολυουρεθάνης GNK FOAM προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες.

Το μήκος αγκύρωσης καθορίζεται από το είδος της κατασκευής (νέα ή υφιστάμενη) και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού. Το απαιτούμενο μήκος του βύσματος προκύπτει από τον τύπο: Lβ >= Leps + Lk + Lυφ + Lmin

Όπου:

Lβ= Μήκος βύσματος
Leps= Πάχος μόνωσης
Lk= Πάχος κονιάματος GNK 10G (συνήθως 1-2cm)
Lυφ= Πάχος υπάρχοντος σοβά
Lmin= Ελάχιστο βάθος στερέωσης (3,5 cm)

π.χ. Για 5cm πάχος διογκωμένης πολυστερίνης σε υφιστάμενο σοβά 2cm:

Lβ >= Leps + Lk + Lυφ + Lmin <=>
Lβ >= 5 + 1 + 2 + 3,5 <=>
Lβ >= 11,5 cm
Συνεπώς επιθυμητό βύσμα: VITEXTHERM PL 130

GNK FOAM

Αφρός πολυουρεθάνης για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

VITEXTHERM MT

Μεταλλικό καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή & διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά ETAG. Διάμετρος βίδας: 8mm, διάμετρος ροδέλας: 60mm, Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 25mm

VITEXTHERM PL

Καρφωτό βύσμα για τούβλο, σκυρόδεμα και άλλα συμπαγή & διάτρητα δομικά υλικά με ενισχυμένη πλαστική καρφίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Πιστοποιημένο κατά ETAG. Διάμετρος βίδας: 8mm, διάμετρος ροδέλας: 60mm, Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 35mm.

VITEXTHERM THREAD

Βιδωτό βύσμα με γαλβανιζέ βίδα για επιφανειακές στηρίξεις του θερμομονωτικού υλικού. Eφαρμογές σε: Ξύλο, ΟSB, Ινοσανίδα ή Τσιμεντοσανίδα. Διάμετρος ροδέλας: 60mm, Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης: 25mm.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ

Μεταλλική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ

Πλαστική φρέζα για τη δημιουργία πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για την τοποθέτηση των βυσμάτων μηχανικής στερέωσης

ΤΑΠΕΣ VITEXTHERM EPS GRAFITE Ø65

Τάπες κυκλικής διατομής από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για την κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης

ΤΑΠΕΣ VITEXTHERM EPS WHITE Ø65

Τάπες κυκλικής διατομής από διογκωμένη πολυστερίνη για την κάλυψη των βυσμάτων στερέωσης

Ειδικά Τεμάχια – Παρελκόμενα

Πριν την τοποθέτηση της αντιρρηγματικής στρώσης τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια:

 • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ με επικολλημένο υαλόπλεγμα τοποθετείται στις εξωτερικές γωνίες (ακμές) του κτιρίου. Εφαρμόζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η επιφάνειά και να είναι προστατευμένη από ενδεχόμενες κρούσεις. Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτή το γωνιόκρανο. Σε πιθανή σύνδεση γωνιοκράνων (για ακμές > 2,5 m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με πλέγμα.
 • Διατίθεται και ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ με επικολλημένο υαλόπλεγμα , για την προστασία των μη ορθών (90°) γωνιών.
 • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ με επικολλημένο υαλόπλεγμα (10×10 cm). Χρησιμοποιούνται κατά τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες. (π.χ. άνω ακμή παραθύρων & πορτών , στεγαστή βεράντα). Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτό το γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη. Σε πιθανή σύνδεση νεροσταλλακτών ( >2,5m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με υαλόπλεγμα. Το τεμάχιο χρησιμοποιείται για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών από τους ρύπους που έχουν επικαθίσει στα κατακόρυφα τμήματα.
 • Στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης τοποθετείται ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Το πλέγμα μπορεί να παραλάβει διαγώνιες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κ.α.)
 • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου Ε) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά.
 • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου V) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερική γωνία.

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ME ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Γωνιόκρανο PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την προστασία των ακμών στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ME ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

Γωνιόκρανο PVC μεταβλητής γωνίας με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την προστασία των μη ορθών (90°) γωνιών στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM

ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Αντιαλκαλικό πλέγμα τραπεζοειδούς διατομής για την γωνιακή ενίσχυση δομικών ανοιγμάτων

ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΤΥΠΟΥ Ε)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά (τύπου Ε)

ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ V)

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερικές γωνίες (τύπου V)

ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ PVC

Προφίλ από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για τη δημιουργία νεροσταλάκτη στη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *